Zakgeld, werkuren en contract voor au pairs in Luxemburg

Zakgeld, werktijden, vakantie, contract & co. - Alle belangrijke onderwerpen die van belang zijn voor au pairs in Luxemburg, hebben we bondig samengevat op de volgende pagina.

Belangrijke informatie: de Nederlandse versie van deze pagina kan verouderd zijn. We raden u aan de Engelse of Duitse pagina te raadplegen om bijgewerkte informatie te vinden.

Jonge vrouw met portefeuille

Contract

Nog voor het vertrek van het au pair moeten het au pair en het gastgezin een au pair contract ondertekenen, officieel "Overeenkomst inzake arbeid in loondienst" genoemd. Een formulier hiervoor kunt u downloaden van onze au pair contract pagina. Het contract bevat de exacte voorwaarden van het verblijf bij het gastgezin, d.w.z.: de duur van het verblijf, werktijden, vakantie, informatie over accommodatie en taalcursus, die het gastgezin financiert, zakgeld, enz.

Het contract moet in drievoud worden ingevuld en ondertekend: Eén exemplaar wordt bewaard door het gastgezin, één exemplaar door het au pair en het derde exemplaar wordt naar de Service National de la Jeunesse (SNJ) gestuurd. De geldigheid van het contract hangt af van de vraag of de Service National de la Jeunesse de au pairaanvraag en de gastgezinsaanvraag goedkeurt. In het kader van de regeling voor au pairs in Luxemburg is er informatie over de formaliteiten die moeten worden vervuld om als au pair te worden toegelaten.

 

Beëindiging van het au pair contract

Het au pair contract wordt getekend voor de gehele duur van het verblijf. Het is echter mogelijk om het contract voortijdig te beëindigen, bijvoorbeeld als het gastgezin en het au pair elkaar niet meer begrijpen. Volgens de Luxemburgse regelgeving bedraagt de opzegtermijn ten minste één maand. In ernstige gevallen kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang, d.w.z. zonder opzegtermijn, worden beëindigd.

De persoon die het contract wenst op te zeggen moet de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en een kopie van deze brief sturen naar de Service National de la Jeunesse. Indien het gastgezin het contract wil opzeggen, moet het eerst een gesprek hebben met het au pair, de precieze redenen voor zijn beslissing toelichten en kennis nemen van zijn/haar mening. Het is ook mogelijk om een vertegenwoordiger van de Service National de la Jeunesse aan te stellen als bemiddelaar in het familiehuis. Daartoe moet de vertegenwoordiger echter vooraf op de hoogte zijn gebracht. Prinzpiell is van toepassing: Het gastgezin kan slechts één keer worden gewijzigd, op voorwaarde dat het verblijf van de au pair in Luxemburg niet langer dan een jaar duurt. 


Duur van het verblijf

De duur van het verblijf in Luxemburg mag niet meer dan één jaar bedragen.


Werkzaamheden

In ruil voor gratis kost en inwoning zorgen au pairs voor de kinderen van het gastgezin en helpen ze ook bij lichte huishoudelijke taken. Au pair en het gastgezin moeten de taken van tevoren samen bespreken en vervolgens vastleggen in het au paircontract. De hulp in het huishouden mag niet de belangrijkste taak worden en de focus moet altijd op de kinderopvang liggen!


Zakgeld

Volgens de Luxemburgse regelgeving ontvangen au pairs van hun gastgezin zakgeld dat gelijk is aan een vijfde van het wettelijke minimumloon. Dit laatste wordt elk jaar opnieuw berekend. Een vijfde van dit bedrag komt overeen met 440€ per maand. Het bedrag van het zakgeld is vastgelegd in het au pair contract. Het gastgezin maakt het geld rechtstreeks over op de bankrekening van het au pair. De overdracht vindt regelmatig per maand plaats, ook als er fasen zijn waarin het au pair niet werkt. Voor het zakgeld hoeven geen belastingen of sociale bijdragen te worden betaald, zoals dat het geval is bij reguliere salarissen.


Kost en inwoning

Au pairs krijgen, net als een familielid, een eigen kamer. Het gastgezin stelt deze kamer en het eten gratis ter beschikking in ruil voor de hulp aan de kinderen en het huishouden.


Werktijden

De maximale arbeidstijd mag niet meer dan 5 uur per dag en 25 uur per week bedragen. Daarnaast moeten de werktijden het au pair in staat stellen deel te nemen aan een taalcursus (in een van de officiële talen van Luxemburg) of een cursus over cultuur en beschaving.


Vrije tijd en verlof

Au pairs hebben recht op drie vrije avonden per week en één vrije dag per week, alsmede twee extra vrije dagen per maand. Tijdens het verblijf van het au pair zijn geen verdere activiteiten, in loondienst of als zelfstandige, toegestaan.

Daarnaast hebben au pairs recht op twee vakantiedagen per maand. Bij een verblijf van 6 maanden komt dit overeen met 12 dagen vakantie voor de duur van het verblijf.

In Luxemburg bestaat er geen officiële regeling voor feestdagen voor au pairs. Wij raden u aan dat au pairs vakantie hebben. Au pairs mogen alleen in uitzonderlijke gevallen op vakantie werken. Het gastgezin dient dit vooraf met het au pair te bespreken.


Taalcursus

Au pairs die in Luxemburg werken, moeten een taalcursus voor buitenlanders of een cursus over cultuur en beschaving volgen. Het gastgezin betaalt voor de cursus. Taalcursussen worden aangeboden door universiteiten, centra voor volwassenenonderwijs, avondscholen en diverse andere organisaties. U kunt kiezen tussen jaarlijkse, semester- of zomercursussen.


Reiskosten

Het basisidee:

In de meeste gevallen draagt het au pair zelf de kosten van zijn reis. Meer informatie vindt u in de Info host landen. De meeste bij AuPairWorld geregistreerde gastgezinnen vergoeden een deel van de reiskosten of betalen de terugreis van het au pair.


Au pair verzekering

Sociale en ziektekostenverzekering

Au pairs in Luxemburg moeten verzekerd zijn tegen ziekte en ongevallen door de Luxemburgse sociale zekerheid (Sécurité sociale luxembourgeoise). Het gastgezin moet het au pair registreren bij het Centre commun de la sécurité sociale (CCSS). Aangezien een au pair geen salaris, maar zakgeld ontvangt, zijn de sociale bijdragen volledig ten laste van het gastgezin. Het CCSS stuurt de verzekeringsbevestiging naar het gastgezin. Het moet binnen vier weken na aankomst in Luxemburg aan de Service National de la Jeunesse worden voorgelegd.

Aansprakelijkheidsverzekering

Het gastgezin is verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor het gehele verblijf in huis.


Autorijden en rijbewijs

Naast de vraag of het rijbewijs in Luxemburg geldig is, moet ook worden verduidelijkt wat er gebeurt in geval van een ongeval en wie er aansprakelijk is voor schade. Het is vaak mogelijk om de gezinsautoverzekering uit te breiden naar het au pair.

 

We are continually researching and updating our host country information, but cannot guarantee that all material provided is complete and correct. If you notice gaps or inaccuracies, we would like to hear from you.