Disclaimer van AuPairWorld

AuPairWorld spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op de website. Deze website en de daarop verstrekte informatie wordt echter aangeboden op een 'as is' basis, zonder enige, expliciete of impliciete, garantie inclusief garanties ten aanzien van de geschiktheid voor een bepaald doel, garanties ten aanzien van schendingen en garanties ten aanzien van de volledigheid, betrouwbaarheid en juistheid van deze informatie. Dit is ook van toepassing op alle op de website verstrekte informatie afkomstig van derden (bv. gastgezinnen, au pairs of verlinkte websites) waarvoor AuPairWorld geen verantwoordelijkheid overneemt.