Algemene Gebruikersvoorwaarden

Stand: 16/2/2017

Previous version of AuPairWorld's Terms of Service

1. Begripsomschrijving

1.1 'AuPairWorld' en de bijbehorende website aupairworld.com en/of de subpagina's ervan worden geleid door AuPairWorld GmbH, Friedrich-Ebert-Str. 10, 34117 Kassel, Duitsland (hieronder ook alleen AuPairWorld, wij, ons e.d. genoemd). Personen, die zich door het opmaken van een profiel (zie hiertoe 1.3) op de pagina's van AuPairWorld geregistreerd hebben, worden hierna 'gebruikers', "u" e.d. genoemd.

1.2 'AuPairWorld' is een internetportaal voor eigen bemiddeling voor au pairs (ook aankomende) en gastgezinnen (ook aankomende). AuPairWorld wordt beschouwd als 'au pair agentschap op internet'. De gebruikers van AuPairWorld hebben de mogelijkheid om voor zichzelf

  • een passend gastgezin te vinden om daar als au pair opgenomen te worden of
  • als potentieel gastgezin een au pair in dienst te nemen.

Dat betekent, dat au pairs en gastgezinnen, die op AuPairWorld geregistreerd zijn, zelf contact met de betreffende au pair of het betreffende gastgezin opnemen en alle andere zaken zelf regelen. Hierbij worden ze door AuPairWorld op verschillende manieren ondersteund. Meer hierover wordt uitgewerkt onder de punten 1.5., 4. en 5. van deze Algemene Voorwaarden.

1.3 'Profiel' in de zin van deze algemene voorwaarden betekent een persoonlijke pagina op AuPairWorld. De betreffende Gebruiker kan deze door individuele teksten persoonlijk inrichten. Elke Gebruiker heeft daar de gelegenheid, zichzelf te beschrijven en de verwachtingen, die hij aan het gewenste gastgezin/de gewenste au pair stelt, te formuleren.

1.4 'Standaardberichten' en 'Persoonlijke berichten' in de zin van deze algemene voorwaarden zijn elektronische berichten, die in het kader van het berichtensysteem op AuPairWorld tussen de Gebruikers uitgewisseld kunnen worden. Standaardberichten zijn vooraf geformuleerde berichten. Hiermee kan een Gebruiker een andere Gebruiker duidelijk maken, of hij in principe interesse heeft om met deze een au pairrelatie aan te gaan. Persoonlijke berichten zijn berichten, waarbij de Gebruiker inzake de inhoudelijke vorm door gestandaardiseerde elementen ondersteund wordt, maar welke hij bovendien individueel kan formuleren.

1.5 „Ons aanbod“ omvat ook „externe producten“ van onze contractpartners, die wij tegen gunstige voorwaarden in eigen naam en op eigen rekening aan onze leden resp. klanten verkopen. Deze externe producten moeten au pairs en gastgezinnen zo goed mogelijk voor en tijdens het au-pairverblijf ondersteunen. Bij deze externe producten gaat het b.v. om:

  • voorbereidingscursussen/taalcursussen voor au pairs en gastgezinnen
  • begeleidings- en ondersteuningsaanbiedingen voor au pairs en gastgezinnen
  • Visa-services voor au pairs en gastgezinnen

Hoe u het betreffende externe product bij ons kunt verkrijgen, verklaren wij u bij de aanbieding van het door ons aangeboden externe product. Belangrijk: Voor de inhoudelijke kwaliteit en correctheid van het externe product is uitsluitend onze contractpartner verantwoordelijk (b.v. voor de deugdelijke uitvoering van een vreemdetaalcursus).

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor het gebruik van AuPairWorld. Met de registratie accepteert de Gebruiker deze algemene voorwaarden. Deze vormen door de registratie op AuPairWorld een onderdeel van het contract.

Met de registratie komt het contract tussen AuPairWorld en u tot stand. Individuele afspraken tussen u en ons hebben echter telkens voorrang op de Algemene Voorwaarden.

Afwijkende Algemene Voorwaarden van onze ondernemercliënten, die door ons niet uitdrukkelijk schriftelijk erkend worden, zijn voor ons niet bindend.

2.2 Wij raden u aan, onze Algemene Voorwaarden uit te printen of als bestand in uw systeem op te slaan. Wij slaan de tekst van het contract na het afsluiten van het contract zelf ook op. Op verzoek maken wij deze tekst graag voor u toegankelijk.

3. Registratie

3.1 De registratie als au pair of gastgezin op AuPairWorld is gratis. Voor gezinnen wordt expliciet naar alinea 4.4 van deze algemene voorwaarden verwezen. Voor au pairs blijft AuPairWorld bij contractconform gebruik gratis. Bij overtreding van deze algemene voorwaarden behoudt AuPairWorld zich echter het recht voor, verder gebruik van een Premium Lidmaatschap afhankelijk te maken of de betreffende gebruiker van verder gebruik uit te sluiten.

3.2 Als gastgezin kan zich elke natuurlijke persoon registreren, die voor het zorgen voor een of meerdere, in het eigen gezin levende, minderjarige kinderen een au pair zoekt. Als au pair kan zich elke natuurlijke persoon registreren, die voor zichzelf persoonlijk een gastgezin zoekt.

3.3 Voor de registratie dient elk gastgezin na te vragen, of het volgens de regelingen van zijn land (verblijfsland) een au pair opnemen mag, resp. dient elke au pair te garanderen dat zij/hij volgens de regelingen van het gewenste gastland daar als au pair legaal welkom is. Zowel gezinnen als au pairs moeten bovendien garanderen, dat ze met de 'Au pair basisgedachte' van AuPairWorld overeenstemmen.

3.4 Elke registratie moet door de betreffende Gebruiker persoonlijk worden uitgevoerd. Registratie door een gemachtigde is niet toegestaan. Elke Gebruiker mag zich slechts eenmaal registreren. Een meervoudige registratie van dezelfde persoon/hetzelfde gastgezin is niet toegestaan.

3.5 De bij de registratie opgevraagde gegevens dienen volledig en correct aangegeven te worden, zoals b.v. de voor- en achternaam, het actuele adres (geen postbus), het telefoonnummer en een geldig e-mail adres. De gegevens moeten verstrekt worden, zoals ze in de officiële legitimatiedocumenten van de registrerende persoon vermeld staan. AuPairWorld behoudt zich het recht voor, de juistheid van de gegevens in individuele gevallen te controleren en evt. de bijbehorende bewijzen van de Gebruiker te vragen (b.v. een kopie van de identiteitskaart, het paspoort, de kredietkaart(en) of van de telefoonrekening). Doet zich na de registratie een verandering van de vermelde gegevens voor, dan is elke Gebruiker verplicht, de gegevens direct zelf te corrigeren.

3.6 Registratie is uitsluitend aan meerderjarige, natuurlijke personen toegestaan. Een uitzondering hierop vormen personen, die kort voor het verstrijken van hun 18e levensjaar staan en voor hun au pairverblijf een gastgezin zoeken, zodra ze 18 jaar geworden zijn. In dat geval verklaart de Gebruiker, bij het registreren met toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger te handelen, hetgeen hij op verzoek van AuPairWorld onmiddellijk aantoont; indien een dergelijk bewijs niet na de toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger volgt, sluiten wij de betreffende gebruiker van ons platform uit, tot hij 18 jaar is Voor eigenaren en medewerkers van au pair agentschappen en hun echtgenoten resp. levensgezellen en andere concurrenten van AuPairWorld is registratie niet toegestaan.

3.7 Registratie is uitsluitend voor het voorbereiden van een voor de geregistreerde persoon geldende au pairrelatie toegestaan. Registratie voor andere doeleinden (b.v. voor directe of indirecte beroepsmatige bemiddeling van au pairs of arbeidskrachten, ook parttimers; voor de  reclame voor of aanprijzing van dienstverleningen of producten, etc.) is uitdrukkelijk verboden.

3.8 Mocht er ondanks het in alinea 3.7 vermelde verbod bij AuPairWorld een registratie voor een ander dan het toegestane doel plaatsvinden, is de zich registrerende persoon AuPairWorld een contractuele boete ten bedrage van 10.000 euro voor elk afzonderlijk registratiegeval verschuldigd. Deze contractuele boete dient onafhankelijk van een daadwerkelijk ontstane schade te worden voldaan. AuPairWorld behoudt zich het recht voor, naast de contractueel opgelegde boete schadeclaims in te dienen.

3.9 AuPairWorld behoudt zich voor, registraties zonder voorafgaand overleg en zonder opgave van redenen af te wijzen of te wissen.

4. Gebruiksaanbiedingen voor alle Gebruikers

4.1 Alle Gebruikers kunnen momenteel b.v. hun profiel zelfstandig aan hun desbetreffende behoeften aanpassen en met teksten en foto's individualiseren, als au pair met gastgezinnen, resp. als gastgezin met au pairs vooraf geformuleerde standaardberichten uitwisselen.

4.2 Met de 'Easy Find' kunnen alle Gebruikers beschikken over een steeds actuele, persoonlijke lijst met voorstellen inzake passende andere Gebruikers. Bovendien worden alle Gebruikers regelmatig per e-mail ('Dagelijkse Update') geïnformeerd over passende andere Gebruikers, die zich nieuw geregistreerd hebben.

4.3 AuPairWorld is echter geen statisch aanbod, maar wordt doorlopend verder ontwikkeld en aangepast. Hierdoor kunnen altijd nieuwe functies ingevoerd of bestaande functies verwijderd worden. Uiteraard wordt de Gebruiker over de geplande uitschakeling van essentiële functies een redelijke tijd tevoren per e-mail geïnformeerd.

4.4 AuPairWorld verwacht, dat geregistreerde gastgezinnen binnen afzienbare tijd na de registratie Premium Lid worden, omdat anders een zinvol gebruik van de door AuPairWorld aangeboden services niet mogelijk is. AuPairWorld behoudt zich derhalve voor, de profielen van gastgezinnen, die gedurende een langere periode gebruik van AuPairWorld maken zonder Premium Lid te zijn, voor andere Gebruikers niet langer weer te geven en eventueel de gebruiksmogelijkheden te beperken of volledig uit te sluiten.

4.5 De door ons aangeboden „externe producten“ (zie hierboven onder 1.5) zijn bestemd voor alle gebruikers (au pairs en gastgezinnen), niet alleen voor premium leden. Deze moeten au pairs en gastgezinnen zo goed mogelijk voor en tijdens het au-pairverblijf ondersteunen.

5. Uitgebreide gebruiksmogelijkheden voor Premium Leden, betalingsvoorwaarden

5.1 Wie Gebruiker op AuPairWorld is, kan bovendien Premium Lid worden. Het Premium Lidmaatschap kan tegen eenmalige kosten voor een vastgelegde duur worden afgesloten. Het eindigt automatisch na afloop. Er hoeft niet apart opgezegd te worden. De hoogte van de kosten en de actuele duur van het Premium Lidmaatschap wordt gepubliceerd op de website onder https://www.aupairworld.com/nl/products/premium-membership. Het Premium Lidmaatschap is niet overdraagbaar, maar gebonden aan de Gebruiker, voor wiens profiel het lidmaatschap wordt aangegaan.

5.2 Als Premium Lid kan de Gebruiker in het berichtensysteem vastgelegde standaardberichten aanvullen met persoonlijke tekst en persoonlijke berichten schrijven. Deze berichten kunnen door de betreffende ontvanger gelezen worden en met persoonlijk aangevulde standaardberichten, resp. persoonlijke berichten worden beantwoord. Als Premium Lid kan de Gebruiker bovendien aan hem gerichte, door persoonlijke tekst aangevulde standaardberichten evenals persoonlijke berichten steeds lezen.

5.3 Beide Gebruikers, die een gesprek in het berichtensysteem voeren, kunnen de vastgelegde standaardberichten met persoonlijke tekst aanvullen, wanneer minimaal een van beiden (het gastgezin of de au pair) Premium Lid is. Tussen deze Gebruikers kan dan een willekeurig aantal persoonlijke berichten worden uitgewisseld. Loopt hierna het voor een van beide Gebruikers bestaande Premium Lidmaatschap af, kan het tussen twee Gebruikers reeds begonnen gesprek in het berichtensysteem voortgezet worden. Buiten het kader van het uitwisselen van standaardberichten vallende nieuwe gesprekken kan de Gebruiker, wiens Premium Lidmaatschap afgelopen is, pas voortzetten, wanneer het Premium Lidmaatschap verlengd wordt of nieuw wordt afgesloten.

5.4 Indien tussen u en ons niet uitdrukkelijk iets anders overeengekomen is, gelden de prijzen, zoals die telkens door ons op onze website zijn aangegeven.

5.5 Voor zover er niet iets anders wordt vermeld, gelden de prijzen in euro.

5.6 De prijzen gelden inclusief btw.

5.7 De gebruiker kan uit verschillende betalingsmogelijkheden kiezen. Voor zover tussen u en ons niet iets afwijkends schriftelijk overeengekomen is, moeten de betalingen naar keuze van de klant tevoren (1) per Paypal-betaling of (2) door overschrijving of (3) per creditcard worden verricht.

5.8 De gebruiker heeft alleen recht op verrekening, wanneer zijn tegenvorderingen van rechtswege vastgesteld zijn of door ons niet worden betwist. Bovendien is de gebruiker slechts tot het uitoefenen van recht van retentie bevoegd, wanneer zijn tegenvordering dezelfde contractverplichting betreft.

5.9 Onze rekeningen dienen direct betaald te worden.

6. Gedragsregels voor geregistreerde Gebruikers

6.1 Het gebruik van alle voorzieningen van AuPairWorld is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk gebruik door de betreffende Gebruiker. Elke doorgave van de gebruiksmogelijkheid aan derden (b.v. doorgave van toegangsgegevens, wachtwoord etc.) is verboden.

6.2 De voor de betreffende Gebruiker toegankelijk gemaakte gegevens (met name contactgegevens en persoonlijke berichten) van au pairs of gastgezinnen dienen strikt vertrouwelijk te worden behandeld en mogen op andere plaatsen (met name op andere websites of andere media) niet openbaar gemaakt of op andere wijze aan derden doorgegeven worden. Het doorgeven van contactinformatie aan andere Gebruikers of aan derden is niet toegestaan. In geval van inbreuk hierop geldt alinea 3.8 navenant.

6.3 Elke Gebruiker is verplicht, zich aan de in de Gedragscode beschreven regels evenals de "Basisgedachte Au Pair" te houden en de au pairregelingen van het betreffende gastland volledig in acht te nemen.

6.4 Elke Gebruiker garandeert met de inhoud van zijn profiel niet in strijd te handelen met de wettelijke regelingen, wettelijke verboden of de goede zeden.

6.5 Voor de inhoud, met name de juistheid en wettelijke toelaatbaarheid van de op AuPairWorld weergegeven profielen evenals de ingevoerde teksten of gedownloade foto's, is uitsluitend de betreffende Gebruiker aansprakelijk. Voor alle onjuistheden of nalatigheden in de op AuPairWorld gepubliceerde profielen van au pairs en gastgezinnen is uitsluitend de betreffende Gebruiker aansprakelijk. De Gebruiker is ook als enige voor de door hem met anderen in het berichtensysteem gevoerde gesprekken verantwoordelijk. De Gebruiker is verplicht, de rechten en belangen van de andere Gebruikers of andere derden, met name hun persoonlijkheidsrechten te respecteren. AuPairWorld kan nooit voor de juistheid van welke hier getoonde informatie dan ook van enige persoon (gastgezinnen en au pairs) verantwoordelijk gesteld worden.

6.6 Het invoeren van contactgegevens, links of verwijzingen naar andere websites in velden of teksten die daartoe niet uitdrukkelijk zijn voorzien, is niet toegestaan. Dit geldt met name voor de vrije tekstvelden (b.v. 'Best-gastgezin-brief', 'Beste-au-pair-brief' etc.). Als contactgegevens gelden alle gegevens die geschikt zijn, om buiten het Premium Lidmaatschap om direct contact met een persoon op te nemen. Bij overtreding behoudt AuPairWorld zich voor, het profiel verder niet aan andere Gebruikers te tonen of te wissen evenals op het afsluiten van een Premium Lidmaatschap te staan of schadevergoeding te eisen.

6.7 Het gebruik van AuPairWorld is uitsluitend voor het in alinea 3.7 genoemde doeleinde toegestaan. De door het gebruik verkregen gegevens mogen uitsluitend voor het in alinea 3.7 genoemde doeleinde worden gebruikt. In geval van inbreuk hierop geldt alinea 3.8 navenant.

6.8 Gebruik van het aanbod van AuPairWorld kan door AuPairWorld aan bepaalde voorwaarden worden gekoppeld, b.v. controle van de registratiegegevens of van de contact- en adresgegevens doordat de passende bewijsstukken overhandigd worden. Verder behoudt AuPairWorld zich in het algemeen, met name in geval van een klacht over een Gebruiker voor, om commentaar hierop van de Gebruiker te vragen. AuPairWorld kan het profiel van de betreffende Gebruiker niet meer aan andere Gebruikers tonen en de gebruiksmogelijkheden voor deze Gebruiker beperken of volledig uitsluiten. Blijft het verzoek om commentaar onbeantwoord, dan zal AuPairWorld de betreffende gebruiker verder gebruik van AuPairWorld in de regel permanent ontzeggen.

6.9 De Gebruiker verplicht zich, AuPairWorld direct mee te delen, wanneer hij wegens het tot stand komen van een au pairrelatie of om andere redenen andere Gebruikers niet meer als au pair/gastgezin ter beschikking wil staan.

6.10 De Gebruiker wordt verzocht de voor hem op AuPairWorld binnenkomende berichten regelmatig en redelijk vaak op te roepen en te beantwoorden en indien nodig op zijn eigen computer of andere opslagmedia te archiveren. AuPairWorld is gerechtigd, de in het profiel van de Gebruiker opgeslagen berichten telkens na afloop van drie maanden na het versturen resp. ontvangen zonder overleg te wissen.

7. Omvang van de dienstverlening

7.1 De in deze algemene voorwaarden genoemde gebruiksmogelijkheden gelden onder voorbehoud van de technische beschikbaarheid en uitsluitend binnen het kader van de laatste stand van de techniek. AuPairWorld zal een aanbod op internet paraat houden, dat telkens aan de gebruikelijke technische standaard voldoet. Het is de Gebruiker echter bekend dat compleet foutloze programma's volgens de huidige stand van de techniek niet mogelijk zijn. Het is de Gebruikers bovendien bekend dat de gewenste gegevens mogelijk niet altijd resp. in voorkomende gevallen geheel niet beschikbaar zijn.

7.2 Op de beschreven gebruiksmogelijkheden kan geen aanspraak worden gemaakt. Bij het uitvallen van het systeem kan de aangemelde Gebruiker geen aanspraak maken op het gebruik van AuPairWorld. Hier vloeit uit voort ook geen aanspraak op schadevergoeding.

7.3 Bij aan AuPairWorld toe te schrijven storingen of onderbrekingen van de toegezegde diensten wordt de duur van het Premium Lidmaatschap met de duur van de storing verlengd, indien deze meer dan 48 uur (doorlopend of opgeteld) binnen 30 dagen is opgetreden.

8. Waarborg

8.1 AuPairWorld is de beschikbaarstelling van de technische inrichting verschuldigd, zodat over het algemeen contactopname tussen Gebruikers mogelijk is. Er wordt niet gegarandeerd dat op AuPairWorld Gebruikers geregistreerd zijn, die na het afstemmen van de zoekcriteria bij elkaar passen. AuPairWorld is niet aansprakelijk voor de juistheid van de door au pairs of gastgezinnen opgegeven gegevens of de beschikbaarheid van de au pairs of gastgezinnen. AuPairWorld is bijgevolg niet aansprakelijk, indien er binnen de gebruiksperiode geen contact tot stand komt.

8.2 AuPairWorld is niet verplicht, de profielen van de Gebruikers wat betreft aantasting van de rechten van derden te controleren. Zodra ons rechtsschendingen bekend worden, zullen wij de betreffende gebruiker, die de rechten van anderen schendt, van onze website uitsluiten.

8.3 AuPairWorld maakt erop attent, dat alle gegevens die op internet openbaar gemaakt worden, gekopieerd kunnen worden. AuPairWorld tracht dit indien mogelijk te bemoeilijken. AuPairWorld is echter niet aansprakelijk, wanneer op AuPairWorld openbaar gemaakte profielgegevens gekopieerd en op een andere plaats openbaar gemaakt worden. De Gebruiker is verplicht, AuPairWorld van alle aanspraken van derden te ontslaan, die op de een of andere manier ten gevolge van de openbaarmaking van het profiel van de Gebruiker ontstaan.

8.4 De Gebruiker is verplicht, alle schade te vergoeden, die voor AuPairWorld op een of andere manier door het weergeven van zijn profiel en/of het gebruik van zijn profiel ontstaan is en/of ontstaan zal, tenzij deze schade niet aan de Gebruiker te wijten is.

9. Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van AuPairWorld is uitgesloten resp. beperkt tot schade ten gevolge van schending van het leven, bij lichamelijk letsel of schending van de gezondheid, voor zover deze niet berusten op een opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakt plichtsverzuim van AuPairWorld of een opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakt plichtsverzuim van een wettelijk vertegenwoordiger of assistent van AuPairWorld.

9.2 Voor overige schade is onze aansprakelijkheid uitgesloten resp. beperkt, voor zover deze niet berust op opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakt plichtsverzuim van AuPairWorld of een opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakt plichtsverzuim van een wettelijk vertegenwoordiger of assistent van AuPairWorld.

9.3 U bent tot alle handelingen verplicht, die noodzakelijk worden en redelijker wijze van u verwacht mogen worden om schade te voorkomen en schade te verminderen. Het niet-nakomen van deze verplichting kan als medeschuldigheid beschouwd worden en tot een passende korting van een u eventueel toekomende schadevergoeding leiden, zie § 254 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB).

9.4 Wij wijzen u erop, dat AuPairWorld slechts een platform beschikbaar stelt, waarop de au pairs en gastgezinnen contact met elkaar op kunnen nemen. AuPairWorld stelt daarbij met name teksten beschikbaar, die volgens de huidige kennis van AuPairWorld de telkens geldende regelingen en wetten weergeven. Dit gebeurt uitsluitend ter informatie van de Gebruiker. AuPairWorld aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid en garandeert niet, dat deze informatie volledig, juist of van toepassing is. De Gebruikers moeten zelf bij de bevoegde instanties informeren, of ze een au pair legaal op mogen nemen en of ze in het betreffende gastland als au pair in een gastgezin opgenomen mogen worden.

9.5. Wij benadrukken, dat wij noch de au pairs noch de gastgezinnen persoonlijk kennen. Wij kunnen bij gebrek aan eigen kennis nooit garanderen dat de au pairs resp. gastgezinnen steeds betrouwbaar zijn en nakomen, wat ze beloven. Elke gebruiker beslist op eigen verantwoordelijkheid zelf, wanneer en met wie de betreffende gebruiker contact op wil nemen. Of het betreffende contact tussen een au pair en een gastgezin dan telkens naar tevredenheid verloopt, zich positief ontwikkeld of – in tegendeel – tot schade aan een kant leidt, kunnen wij niet beïnvloeden.

9.6 Op onze website Veilig Zoeken op AuPairWorld geven wij algemene aanwijzingen omtrent hetgeen wij voor de veiligheid van onze gebruikers doen. Bij het punt Referenties lichten wij toe, wat au pairs en gastgezinnen kunnen doen om zich een nauwkeuriger beeld van een andere gebruiker te vormen. Bovendien geven wij op andere plaatsen tips over hoe au pairs en gastgezinnen de juiste keuze maken en welke vragen ze de andere partij moeten stellen. Zie met name op hoe vind ik het juiste gastgezin? en elkaar leren kennen: welke vragen moet ik de au pair stellen? Wij vragen u onze aanwijzingen ter harte te nemen en zelf ook steeds voldoende voorzorgsmaatregelen voor uw eigen veiligheid te nemen.

9.7 Wij maken u erop attent, dat AuPairWorld met name niet aansprakelijk is bij bedrog inzake voorschotkosten van een gebruiker. AuPairWorld kan er bovendien niet verantwoordelijk voor gesteld worden, dat een au pairrelatie niet of niet als gewenst tot stand komt.

9.8 Indien het „externe product“ (zie hierboven onder 1.5) uit een dienst van een van onze contractpartners bestaat (b.v. het verworven externe product bestaat uit een door een van onze contractpartners gegeven vreemdetaalcursus), dan is onze contractpartner zelf voor de inhoudelijke kwaliteit en correctheid van het externe product verantwoordelijk, d.w.z. deze diensten worden door onze contractpartners altijd in eigen verantwoordelijkheid geleverd; wij aanvaarden voor deze diensten geen aansprakelijkheid. Wij wijzen u erop, dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor fouten van onze contractpartners.

10. Beëindiging van het gebruik/herroeping

10.1 Elke Gebruiker kan zijn profiel te allen tijde deactiveren en het daarmee aan inzage door alle andere Gebruikers onttrekken. Indien gedeactiveerde of ook actieve profielen verschillende weken niet gebruikt worden en wanneer een eventueel afgesloten Premium Lidmaatschap verschillende weken verstreken is, worden deze automatisch en onherroepelijk gewist. Dit geldt ook voor de in deze profielen eventueel aanwezige gesprekken in het berichtensysteem.

10.2 Bovendien verleent AuPairWorld elke consument wiens gebruikelijke verblijfplaats of vestigingsplaats zich binnen de Europese Unie bevindt of wiens verblijfplaats op het tijdstip waarop het Premium Lidmaatschap werd afgesloten binnen de Europese Unie was, het volgende herroepingsrecht:

Informatie omtrent herroepen

Recht tot herroeping

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van reden te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt afgesloten. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons:

AuPairWorld GmbH 
Friedrich-Ebert-Str. 10 
D-34117 Kassel
Telefax: +49 (0)561 – 31 0561 39
E-mail: cancellation@aupairworld.com

met een eenduidige verklaring (bv. een per post verstuurde brief, fax of e-mail) informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het aan het einde van deze Algemene Voorwaarden opgenomen voorbeeld van een herroepingsformulier gebruiken, wat echter niet voorgeschreven is. Voor de inachtneming van de herroepingstermijn volstaat het de kennisgeving over het uitoefenen van het herroepingrecht voor afloop van de herroepingstermijn te verzenden.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, waaronder de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten doordat u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden, gunstigere standaardleveringswijze), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij uw beslissing over de herroeping hebben ontvangen, betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, behalve indien met u uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen; wij rekenen u voor deze terugbetaling in geen geval rekenen een vergoeding aan. Hebt u gevraagd dat de dienstverlening tijdens de herroepingstermijn moet beginnen, dan bent u ons een bedrag verschuldigd, dat gelijk is aan het aandeel van de reeds geleverde diensten op het tijdstip dat u ons in kennis stelt dat u uw herroepingsrecht uitoefent voor deze overeenkomst, tot de totale omvang van de in de overeenkomst beschreven diensten.

Einde van de informatie inzake het herroepingsrecht

10.3 Indien de Gebruiker zijn Premium Lidmaatschap herroept, nadat hij hier gebruik van gemaakt heeft, is hij verplicht het gebruiksvoordeel voor zijn ontvangen diensten jegens AuPairWorld te compenseren. Het gebruiksvoordeel wordt voor elk geval van gebruik pro rata temporis geraamd. De compensatie vindt plaats doordat AuPairWorld het bedrag inhoudt. Er is met name sprake van gebruik van het Premium Lidmaatschap, wanneer de Gebruiker van een of meerdere in alinea 5.2 van deze algemene voorwaarden genoemde gebruiksmogelijkheden gebruik heeft gemaakt.

11. Uitsluiting van gebruik door AuPairWorld

11.1 AuPairWorld kan afzonderlijke Gebruikers in geval van overtreding van deze algemene voorwaarden, van de Gedragscode, de goede zeden of van de in de Duitse Bondsrepubliek geldende rechten, wettelijke voorschriften, rechten van derden of wanneer AuPairWorld een ander gerechtigd belang heeft, te allen tijde zonder opgave van redenen van het gebruik van de diensten uitsluiten. Hetzelfde geldt, wanneer de Gebruiker niet instemt met de verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens of deze later herroept.

11.2 In geval van een uitsluiting volgens 11.1 kan de Gebruiker geen aanspraak maken op restitutie van de volledige of ook slechts gedeeltelijke kosten voor het Premium Lidmaatschap. In geval van overtreding van de algemene voorwaarden wordt een eventueel reeds aan AuPairWorld betaald bedrag niet terugbetaald, maar als contractuele boete voor het overtreden van het contract ingehouden.

11.3 Zodra een Gebruiker uitgesloten is, mag deze Gebruiker verder geen gebruik van AuPairWorld meer maken. De uitgesloten Gebruiker mag zich ook niet opnieuw registreren.

12. Algemene aanwijzingen

12.1 Herkennen en corrigeren van invoerfouten Een effectief en toegankelijk technisch middel om invoerfouten te corrigeren is de "Back"-toets (= de "terug-naar-de-vorige- pagina-"-toets) van uw browser. Deze toets kunt u gebruiken voor het corrigeren van invoerfouten. Een effectief en toegankelijk technisch middel om invoerfouten te herkennen is b.v. de vergrotingsfunctie in uw browser voor de weergave. Bij sommige browsers wordt deze vergrotingsfunctie ook „Zoom“-functie genoemd. Controleer bij het invoeren of datgene wat u invoert overeenkomt met hetgeen u in wilt voeren. Vraag u bij het invoeren steeds af of hetgeen u wilt invoeren en hetgeen u heeft ingevoerd overeenkomen. Indien u er niet zeker van bent, breekt u de procedure gewoon af. Wij verzoeken u bij een verkeerde invoer uw ingevoerde gegevens te corrigeren. Bij vragen kunt u altijd ook contact met ons opnemen. Wij helpen u graag bij het herkennen en corrigeren van invoerfouten.

12.2 Taal van het contract

De voor het afsluiten van het contract beschikbare taal (taal van het contract) is Nederlands.

12.3 Geen onderwerping aan gedragscodes

Wij onderwerpen ons niet aan gedragscodes.

13. Slotbepalingen

13.1 AuPairWorld is gerechtigd, met een bekendmakingstermijn van vier weken, zijn rechten en plichten uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen.

13.2 Plaats van nakoming is Kassel, Duitsland

13.3 Overeenkomst rechtelijke bevoegdheid: Is de gebruiker koopman, rechtspersoon van een publiekrechtelijk lichaam of openbaar speciaal fonds of heeft de gebruiker in de Duitse Bondsrepubliek geen algemene plaats van rechterlijke bevoegdheid of is deze naar het buitenland overgedragen, dan is het kantongerecht Kassel (Duitsland) de bevoegde rechtbank voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen overeengekomen. AuPairWorld behoudt zich echter het recht voor, bij elke andere ontvankelijke bevoegde rechtbank een aanklacht tegen de Gebruiker in te dienen. 

13.4 Alle verklaringen, die in het kader van de met AuPairWorld af te sluiten gebruiksovereenkomst afgelegd worden, moeten schriftelijk worden ingediend. Deze verklaringen moeten aan AuPairWorld GmbH, Friedrich-Ebert-Str. 10, 34117 Kassel, Duitsland kenbaar gemaakt worden.

13.5 Voor alle juridische relaties van de contractanten geldt het recht van de Duitse Bondsrepubliek onder uitsluiting van de eenvormige VN-koopwetten, voor zover dit niet in tegenspraak is met dwingende wettelijke voorschriften, met name voorschriften ter bescherming van de consument. Bij twijfel geldt de Duitse versie van de algemene voorwaarden.

13.6 AuPairWorld behoudt zich voor, deze algemene voorwaarden te allen tijde zonder opgave van redenen te wijzigen. Eventuele veranderingen van de algemene voorwaarden worden de Gebruiker telkens voordat hij inlogt gemeld en toegankelijk gemaakt. De veranderde delen van de algemene voorwaarden worden door AuPairWorld minstens twee weken lang duidelijk kenbaar gemaakt. Telkens wanneer de Gebruiker inlogt accepteert hij de op dat tijdstip geldende algemene voorwaarden.

13.7 Bij ongeldigheid van een van de voorafgaande bepalingen blijft de effectiviteit van de overige bepalingen onverlet. De Gebruiker verplicht zich in dat geval in te stemmen met een regeling die economisch en in intentie het meest met de ineffectieve clausule overeenkomt.
_____________________________________________________
De wetgever stelt in bijlage 2 bij artikel 246a § 1 alinea 2 zin 1 nummer 1 en § 2 alinea 2 nummer 2 EGBGB (invoeringswet burgerlijk wetboek) het volgende voorbeeld van een herroepingsformulier beschikbaar:
Voorbeeld van een herroepingsformulier
(Vul dit formulier in en stuur het naar ons terug, wanneer u het contract wilt herroepen.)

• Aan:
Friedrich-Ebert-Str. 10 
D-34117 Kassel
Telefax: +49 (0)561 – 0561 39
E-mail: cancellation@aupairworld.com

• Hiermee herroep(en) ik/wij (*) het door mij/ons (*) overeengekomen contract over de koop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende diensten (*):

• Besteld op (*)/geleverd op (*):

• Naam van de consument(en):

• Adres van de consument(en):

• Handtekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier)

• Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is a.u.b.