Onze basisgedachte van het au pair verblijf

De bij AuPairWorld geregistreerde gastgezinnen en au pairs verplichten zich de au pair basisgedachte na te leven. Deze maakt ook deel uit van de Algemene Voorwaarden.

Au pair = op basis van wederkerigheid

Een au pair verblijf biedt aan jongeren uit de hele wereld de mogelijkheid voor een beperkte tijdsduur in het buitenland te leven. Het hoofddoel van het au pair verblijf is de culturele uitwisseling die zowel voor de au pair als voor het gastgezin een verrijkende ervaring is. De au pair brengt een nieuwe cultuur, een vreemde taal en hiermee ook een snufje van de wijde wereld mee. In het gastland kan de au pair met het gastgezin en dankzij een taalcursus de taal van het land leren en waardevolle ervaringen opdoen. Daarom wordt een verblijf in eigen land niet als au pair verblijf beschouwd. 

Als volwaardig gezinslid woont de au pair bij het gastgezin en helpt een handje in het dagelijkse leven. Het gastegezin ontvangt een 'grote zus' of 'grote broer' voor een bepaalde tijd en kan dus op hulp rekenen bij het zorgen voor de kinderen en het overnemen van licht huishoudelijk werk. Als tegenprestatie ontvangt de au pair zakgeld, kost en inwoning van het gastgezin. Het principe van wederkerigheid ligt aan het hart van de relatie tussen de au pair en het gastgezin. Zodat het au pair verblijf optimaal verloopt is het ten uiterst belangrijk dat zowel au pair als gastgezin op de hoogte zijn van de voorwaarden waaraan ze moeten voldoen en de formaliteiten die ze moeten vervullen. Gastgezinnen en au pairs zouden zich daarom vooraf over de voorwaarden informeren en hun verwachtingen en wensen eerlijk met elkaar bespreken. Dit zorgt voor een succesvol au pair verblijf voor allen.

Wat is een au pair?

Au pairs zijn jongeren tussen 18 en 30 jaar, ongehuwd en zonder kinderen, die in het kader van een culturele uitwisseling voor een bepaalde tijd bij een gastgezin in het buitenland verblijven. De au pair kan bij het gastgezin zijn/haar taalkennis verbeteren, een nieuwe cultuur ontdekken en waardevolle ervaringen in het buitenland opdoen. Daarbij helpt de au pair een handje bij het zorgen voor de kinderen en het overnemen van licht huishoudelijk werk.

*In sommige gastlanden kan de toegestane leeftijd van au pairs lager zijn. Neem een kijkje in onze rubriek Info gastlanden voor meer informatie.

Wat is een gastgezin?

Een gastgezin is een gezin (ook eenoudergezinnen) met minstens één kind onder de 17 jaar dat permanent bij het gezin woont. Het gastgezin ontvangt de au pair voor een bepaalde tijdsduur en beschouwt hem/haar als een grote zus of grote broer voor de kinderen.

Werkzaamheden van een au pair

Een au pair ondersteunt het gastgezin bij het zorgen voor de kinderen. De au pair helpt ook bij licht huishoudelijk werk. Au pairs zijn uitdrukkelijk geen huisbedienden of dienstboden, geen taalleraars, verplegers, hondensitters, tuiniers of oogsthelpers. Gastgezinnen kunnen ook niet van de au pair verwachten dat hij/zij een pedagogische opleiding heeft of een vakkundige kinderoppas is.

Werktijden van de au pair

In vele gastlanden worden de werktijden van de au pairs door de wetgeving bepaald. Over het algemeen raden wij aan dat au pairs maximaal 30 uur per week werken (oppaswerkzaamheden inbegrepen), uitgezonderd in de VS waar au pairs tot maximaal 45 uur per week mogen werken. Soms moeten zowel gastgezin als au pair zich ook kunnen aanpassen. Het kan voorkomen dat de au pair eventueel spontaan een beetje langer op de kinderen moet oppassen maar hiervoor dan wel een heel weekend vrij krijgt. 

Kost en inwoning

Als volwaardig gezinslid heeft de au pair recht op een eigen kamer bij het gastgezin. De kamer zou minstens 9m² groot zijn, een venster hebben en afsluitbaar zijn. De kamer moet vanzelfsprekend ook gemeubileerd en verwarmd zijn. De au pair krijgt gratis kost en inwoning en neemt deel aan de maaltijden van het gastgezin. Dit geldt ook als de au pair ziek is. 

Zakgeld

Naast kost en inwoning krijgt een au pair ook zakgeld. Het zakgeldbedrag is naargelang het gastland verschillend. Indien er geen officiële regelgeving in het gastland bestaat kunnen zich gastgezinnen en au pairs op onze pagina's informeren over de geldende bedragen in andere gastlanden en samen een bepaald bedrag afspreken. Het zakgeld is voor au pairs uiterst belangrijk omdat ze hiermee hun taalcursus en dikwijls ook hun uitstapjes (bioscoop, kopje koffie, enz.) kunnen betalen. Indien de au pair ziek is moet het zakgeld doorbetaald worden. 

Reiskosten

Meestal betaalt de au pair zelf voor de reiskosten. Dit is echter naargelang gastland soms verschillend. In onze rubriek Infos gastlanden vindt je verdere informatie hierover. De meeste bij AuPairWorld geregistreerde gastgezinnen betalen op het einde van het verblijf een deel van de reiskosten terug of overnemen de terugreiskosten als dank aan de au pair.

Taalcursus

De au pair moet de gelegenheid krijgen in het gastland aan een taalcursus deel te nemen. De kosten draagt gewoonlijk de au pair. Natuurlijk kan het gastgezin, indien gewenst, de au pair ook financieel ondersteunen. In sommige landen zijn de gastgezinnen echter verplicht de kosten van de taalcursus te overnemen. Lees onze rubriek Infos gastlanden voor meer informatie hierover.

Verlof

Indien er geen officiële regelgeving in het gastland bestaat zou een au pair die 12 maanden bij een gastgezin verblijft 4 weken verlof krijgen. Bij een korter verblijf wordt het aantal vakantiedagen naar rato toegekend. Indien het gastgezin op vakantie gaat moet ze samen met de au pair bespreken of de au pair meekomen wil/moet of zelf op vakantie gaat. Het zakgeld wordt in elk geval ook tijdens het verlof van het gastgezin doorbetaald. Als de au pair thuis blijft terwijl het gezin op vakantie is krijgt hij/zij bovendien voldoende huishoudgeld.

Vrije tijd

Uitstapjes met vrienden doen, voor een weekend een andere streek van het land ontdekken, enz.: hiervoor heeft de au pair tijd nodig. Minstens één keer per week heeft de au pair dus recht op een vrije dag. Één keer per maand moet het op een zondag zijn. De feestdagen die in het gastland gelden zijn voor de au pair ook feestdagen.

Ticket voor het openbaar vervoer

Wij raden gastgezinnen aan voor hun au pair de kosten van een maandabonnement voor het openbaar vervoer te overnemen. Als de au pair de bus of de trein moet nemen om de kinderen naar de crèche te brengen of ze van school te halen moet het gastgezin vanzelfsprekend ook hiervoor betalen. Indien er geen openbaar vervoersmogelijkheden bestaan zou de au pair een/de auto van het gastgezin mogen gebruiken om bv. naar zijn/haar taalcursus te kunnen gaan. 

Contract en opzeggingstermijn

Wij raden au pairs en gastgezinnen aan dat ze alle belangrijke aspecten van het au pair verblijf (zoals de taken, de werktijden, het zakgeldbedrag, het verlof en de vrije tijd) schriftelijk in een contract vastleggen. Het au pair contract is een waarborg voor beide partijen en vermijdt misverstanden. In sommige landen bestaan er standaardcontracten die ook op de pagina's van AuPairWorld beschikbaar zijn. Indien er in het land van het gastgezin geen officieel contract bestaat, gebruiken de bij AuPairWorld geregistreerde gastgezinnen gewoonlijk de Engelse versie van het Europese au pair contract. Zowel au pair als gastgezin kunnen het au pair contract met een opzeggingstermijn van twee weken opzeggen. Hiermee hebben gastgezinnen voldoende tijd om een nieuwe au pair te vinden terwijl au pairs hun terugreis kunnen organiseren of een nieuw gastgezin kunnen vinden. Bij gewichtige redenen mag het contract ook zonder opzeggingstermijn worden opgezegd. 

Duur van een au pair verblijf

Een au pair verblijf heeft altijd een beperkte tijdsduur. De meeste au pairs blijven gewoonlijk maximaal één jaar bij het gastgezin. Als er geen officiële wetgeving in een bepaald gastland bestaat, bepalen het gastgezin en de au pair samen de duur van het au pair verblijf. Tijdens de zomer is het bv. mogelijk als zogenaamde 'zomer au pair' tijdens de zomervakantie voor de kinderen van het gastgezin te zorgen.

Onze tips

Gastgezinnen en au pairs zouden voor het begin van het au pair verblijf alle belangrijke aspecten van het verblijf samen bespreken en een bevredigende overeenstemming bereiken. Dit betreft vooral het zakgeldbedrag, de werktijden, de werkzaamheden, de vrije tijd en het verlof van de au pair. Als het gastgezin of de au pair nog onzeker zijn hoe ze dit moeten regelen raden wij aan eenvoudigweg zich in de ander te verplaatsen. Wat zouden jullie als ouders bv. voor jullie kind wensen als hij/zij zelf later als au pair aan de slag zou willen gaan? Ervaren gezinnen weten dat een tevreden au pair zijn best zal doen zodat de kinderen van het gastgezin ook tevreden zijn. 

Tips voor au pairs
Tips voor gastgezinnen