Zakgeld, werkuren en contract voor au pairs in Ierland

Hoeveel uur werkt een au pair in Ierland? Hoeveel vakantiedagen zijn er beschikbaar voor een au pair? En hoe hoog is het zakgeld? Alle algemene voorwaarden voor een verblijf van een au pair in Ierland vindt u hier.

Belangrijke informatie: de Nederlandse versie van deze pagina kan verouderd zijn. We raden u aan de Engelse of Duitse pagina te raadplegen om bijgewerkte informatie te vinden.

Jonge vrouw met portefeuille

Contract

Au pair en gastgezin moeten een contract sluiten. Het contract bevat de exacte voorwaarden van de arbeidsverhouding, zoals de werktijden, het bedrag aan zakgeld en de rechten en plichten van beide partijen. Met het schriftelijke au-paircontract is gewaarborgd dat er eerlijke arbeidsvoorwaarden zijn overeengekomen tussen au pair en het gastgezin.

Helaas is er geen officieel au pair contract voor Ierland. Wij raden u daarom aan het au pair contract voor Groot-Brittannië (het officiële Europese au-paircontract) te downloaden en zo nodig aan te passen.

Annulering
Het au-pair contract kan meestal worden beëindigd met een opzegtermijn van 14 dagen.

 

Werkzaamheden

Tot de taken van een au pair behoren kinderopvang en lichte huishoudelijke taken.

Nog voordat het gezin en het au pair het land van herkomst verlaten, moeten het gezin en het au pair duidelijk maken welke taken binnen de reikwijdte van de taken van het au pair vallen. Wij raden aan om de taken en rechten vast te leggen in een au pair contract.

 

Zakgeld

Naast kost en inwoning ontvangt een au pair wekelijks een zakgeld dat gelijk is aan het minimumloon voor werknemers in Ierland tijdens het eerste jaar van tewerkstelling.

 

Kost en inwoning

Au pairs hebben recht op gratis kost en inwoning in het gastgezin. Dit geldt ook in geval van ziekte of tijdens de vakantie. In Ierland ontvangen au pairs echter een minimumloon. De voorschriften voor het Ierse minimumloon bepalen dat de kosten voor voedsel en accommodatie in mindering moeten worden gebracht op het maandelijkse zakgeld.

Op dit moment bedraagt het wekelijkse bedrag voor kost en inwoning 64,12 euro.

 

Werktijden

Volgens ons basisidee werken au pairs in Ierland maximaal 30 uur per week. Het gastgezin kan het gastgezin tot 3 avonden per week om hulp vragen als babysitter.

 

Vrije tijd en verlof

Een au pair heeft recht op twee vrije dagen per week en een week betaalde vakantie in een half jaar, volgens ons basisidee au pair.

In Ierland bestaat er geen officiële regeling voor officiële feestdagen voor au pairs. Wij raden u aan dat au pairs vakantie hebben. Au pairs mogen alleen in uitzonderlijke gevallen op vakantie werken. Het gastgezin dient dit vooraf met het au pair te bespreken.

 

Taalcurus

Het au pair moet de mogelijkheid hebben om een taalcursus bij te wonen. In de regel moet het au-pair de kosten zelf betalen.

 

Au pair verzekering

Om veilig en volledig verzekerd te zijn moeten au pairs uit alle landen (EU en niet-EU) voor hun au pair verblijf in Ierland een uitgebreide particuliere au pair verzekering afsluiten. Er is niet vastgelegd of de au pair of het gastgezin voor deze verzekering moet betalen. Dit is een punt dat tussen de au pair en het gastgezin bij het opstellen van het au pair verblijf contractueel moet worden geregeld. 

AuPairWorld raadt de PROTRIP-WORLD verzekering aan als bescherming tijdens het au pair verblijf. Deze is speciaal voor au pairs en andere jongeren die in het buitenland verblijven. Deze verzekering dekt o.a. de volledige kosten voor medische verzorging in het ziekenhuis en ambulante medische verzorging (vaak niet volledig gedekt met de EHIC kaart voor EU-au pairs), plus terugvervoer naar het thuisland om medische redenen (helemaal niet gedekt met de EHIC kaart).

Meer informatie over verzekeringen:

 

Rijbewijs

Indien het au pair de auto van het gastgezin moet besturen, moeten verzekering en aansprakelijkheid vooraf worden besproken. In geval van een ongeval moet het duidelijk zijn wie er voor betaalt.


Rijbewijs in het buitenland:

1. rijbewijzen die in de lidstaten van de EU/EVA zijn afgegeven, zijn onbeperkt geldig in Ierland.

2. rijbewijzen die zijn afgegeven in de volgende erkende landen: Australië, Gibraltar, Guernsey, Eiland Man, Japan, Jersey, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zwitserland.

Als het geldige rijbewijs in een van deze landen is afgegeven, kan het au-pair het gebruiken om in Ierland te rijden tijdens een bezoek aan het land. Zodra het au-pair als ingezetene van Ierland is geregistreerd, kan hij/zij tot één jaar na de datum van registratie in Ierland rijden. Indien het au-pair gedurende ten minste 185 dagen van het kalenderjaar in Ierland verblijft, wordt hij/zij beschouwd als een inwoner van Ierland.

3. Indien het au-pair niet uit een van de bovengenoemde landen komt en in het bezit is van een nationaal rijbewijs of een internationaal rijbewijs uit zijn eigen land, kan hij tot 12 maanden in Ierland rijden. Als ze langer dan 12 maanden in Ierland blijven, kunnen ze een Iers rijbewijs aanvragen. Dan moet echter het hele proces voor het verkrijgen van een Iers rijbewijs worden afgerond.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de dienst Burgervoorlichting (Citizens Information) in Ierland.

We are continually researching and updating our host country information, but cannot guarantee that all material provided is complete and correct. If you notice gaps or inaccuracies, we would like to hear from you.