Zakgeld, werkuren en contract voor au pairs in Finland

Zakgeld, werktijden, vakantie, contract & co. - Alle belangrijke onderwerpen die van belang zijn voor au pairs in LAND, hebben we bondig samengevat op de volgende pagina.

Belangrijke informatie: de Nederlandse versie van deze pagina kan verouderd zijn. We raden u aan de Engelse of Duitse pagina te raadplegen om bijgewerkte informatie te vinden.

Jonge vrouw met portefeuille
 • Contract

  Opzegtermijn: De au pair en het gast gezin moeten samen een opzegtermijn vast leggen. Meestal bedraagt de opzegtermijn 2 weken.

 • Duur van het verblijf

  maximaal 12 maanden

 • Werkzaamheden

  De au pair helpt met het gewoon dagelijks werk van het gast gezin. Meestal betekend dat kinderoppas en licht huishoudelijk werk. Het gast gezin en de au pair leggen samen vast wat de taken van de au pair zijn.

 • Zakgeld

  De au pair moet een maandelijks zakgeld van minstens 252 euro netto krijgen. Ze heeft ook recht op gratis kost en inwoning bij het gast gezin thuis. Het gast gezin moet zeker stellen dat de au pair na aftrekking van belasting nog steeds 252 € netto ter beschikking heeft. Het gast gezin moet zich bij de Finse belastingdienst VERO informeren welk bruto bedrag ze moeten betalen opdat de au pair nog steeds 252 € zakgeld krijgt.

  Belasting

  De Au pair moet in Finland steeds belasting betalen. Daarvoor heeft de au pair steeds een loonkaart nodig. De au pair moet in Finland ook een aangiftebiljet invullen. De au pair vraagt de loonkaart bij de Finse belastingdienst VERO aan. Daarvoor moet ze het au pair contract tonen. Voor iedereen geldt een individueel belastingtarief. In een normaal geval ligt dit tarief voor au pairs bij circa 7 per cent. Het tarief staat op de loonkaart vermeld. Voor au pairs is het erg raadzaam een loonkaart aan te vragen. Indien ze dat niet doen moeten ze 60% belasting betalen. Het gast gezin moet de belastingdienst ervan op de hoogte stellen dat ze een au pair in dienst hebben.

  De inkomsten van de Au Pair omvatten naast het zakgeld ook de prestaties door het gast gezin zoals b.v. vrije kost en inwoning. Daarvoor moet de zogenaamd voordeel in natura worden aangeslagen. De au pair moet er dus belasting betalen. Indien de au pair een eigen kamer ter beschikking heeft worden er 371 Euro per maand aangeslagen. Als ze een gedeelde kamer heeft worden er 357 Euro per maand aangeslagen.

  Het gast gezin trekt de belasting van het loon van de au pair af en maakt deze aan de belastingdienst over. Er staan verschillende loonkaarten ter beschikking. Om die reden zullen Au Pairs en gast gezinnen zich steeds bij de locale belastingdienst (verotoimisto) moeten informeren welke kaart in hun geval van toepassing is. Als de au pair meteen de juiste loonkaart kiest kan ze veel geld sparen. In elk geval moet de au pair zijn of haar Finse persoonsnummer (Personal Identity Number, henkilötunnus) tonen.

  Belastingverlaging – mogelijkheden voor Au Pairs
  Als de au pair in zijn/haar land van herkomst een opleiding of studie volgt die een betrekking met Finland heeft heeft ze misschien recht op een belastingfaciliteit wanneer het au pair werk een onderdeel van de studie vormt.

  Belastingverlaging – mogelijkheden voor Gastgezinnen
  Finse gastgezinnen hebben recht op een belastingfaciliteit (kotitalousvähennys) of op vergoeding van de kosten (kotihoidontuki) door de Sociale verzekeringsinstelling KELA maar in elk geval worden individuele beslissingen genomen. Om die reden is het raadzaam dat Finse gast gezinnen zich steeds zowel bij de locale afdeling van KELA als ook van VERO informeren wat in hun geval van toepassing is.

 • Kost en inwoning

  De au pair heeft recht op gratis kost en inwoning. De au pair zal een eigen kamer ter beschikking hebben. De accommodatie van de au pair zal op de accommodatie van de andere gezinsleden lijken.

 • Werktijden

  De au pair werkt maximaal 25 uur per week. Ze mag niet meer dan 5 uur per dag werken. De au pair wordt als gezinslid beschouwd en heeft dezelfde rechten en plichten als de overige gezinsleden. De werktijden (dus de tijden wanneer de au pair met oppas en licht huishoudelijk werk bezig is) mogen de werktijden van de overige gezinsleden niet overschrijden.

 • Vrije tijd en verlof

  De au pair heeft minstens een volledige dag per week vrij. Een keer per maand moet de vrije dag op een zondag vallen. De au pair en het gast gezin moeten er overeenkomen of ze nog babysitten nodig hebben of niet.

  Volgens de Finse arbeidswetgeving heeft de au pair gewoon recht op 2 dagen vakantie per maand.

 • Taalcursus

  De au pair moet tijdens haar verblijf een cursus van de Finse of Zweedse taal volgen om een verblijfsvergunning aan te kunnen vragen. Het gast gezin moet hem of haar de mogelijkheid bieden zo'n cursus te volgen. Het gast gezin kan de kosten voor de taalcursus vrijwillig dragen.

 • Au pair verzekering

  Ziektekostenverzekering

  • Au Pairs uit lidstaten van de EU en EVA
   Au Pairs uit één van de lidstaten van de EU en EVA zullen zich in hun land van herkomst moeten informeren hoe lang hun ziektekostenverzekering dekking in het buitenland heeft. Zoals nodig zullen ze een particulier ziektekostenverzekering moeten afsluiten.
  • Au Pairs van buiten de EU en EVA
   Au Pairs die afkomstig zijn van landen van buiten de EU en de EVA zullen zelf voor hun ziektekostenverzekering moeten zorgen. Het gast gezin moet ervoor zorgen dat de au pair in bezit is van een geldige ziektekostenverzekering. De kosten van de verzekering vallen ten laste van het gast gezin.

  W.A. verzekering
  De W.A. verzekering van het gast gezin geldt ook voor de au pair indien de au pair als iemand beschouwd wordt die permanent in het huishoud van het gast gezin woonachtig is. Gewoon woont de au pair bij het gast gezin in huis en voldoet dus aan deze voorwaarde. Om zeker te gaan dat alles in orde is zal het gast gezin advies bij een verzekeringsmaatschappij vragen.

  Ongevallenverzekering, levensverzekering en werkloosheidsverzekering
  Het gast gezin is verplicht om een ongevallenverzekering (tapaturmavakuutus) ten gunste van de au pair af te sluiten. Dat kan bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze gebeuren. Dit soort verzekering kost ongeveer 60 Euro per jaar maar de prijzen verschillen van maatschappij tot maatschappij. Daarbuiten moet het gast gezin ook een levensverzekering (ryhmähenkivakuutus) en een werkloosheidsverzekering (työttömyysvakuutus) ten gunste van de au pair afsluiten. Meestal worden deze verzekeringen samen aangeboden en dat is dan goedkoper. Het gast gezin mag een verzekeringsmaatschappij kiezen.

  Werkgeversbijdrage

  • aan de ziektekostenverzekering
   De werkgeversbijdrage aan de ziektekostenverzekering en aan de sociale verzekering (sotu- ja sava-maksut, Social Security Payments, Health Insurance Premium) die de werkgever gewoon voor het personeel op maandloon betaalt geldt niet voor au pairs. Wanneer de au pair minder dan 940 € per maand verdient of minder dan 18 uur per week werkt hoeft de werkgever geen bijdrage te betalen.
  • aan de pensioenverzekering
   Het gast gezin moet een bijdrage tot de pensioenverzekering ten gunste van de au pair betalen als de au pair 18 jaar of ouder is. Au pairs vallen onder de .TaEL-wet, d.w.z. de wet betreffende de pension voor uitvoerende acteurs en bijzondere groepen. Volgens de .TaEL-wet bedraagt de bijdrage tot de pensioenverzekering 20,3 %. Tot en met 2006 werd dit soort verzekering alleen maar door de Finse verzekeringsmaatschappij Etera aangeboden. In 2007 is de Finse pensioenwet gewijzigd worden. Sinds 2007 mag dit soort verzekering ook bij andere verzekeringsmaatschappijën dan Etera worden afgesloten.
   De werkgever betaalt de bijdrage en stuurt de informatie erover elke maand naar Etera. De werkgever mag 4,3 % van de bijdrage tot de pensioenverzekering van het loon van de au pair aftrekken. Dat moet gebeuren voordat de werkgever de loon aan de au pair uitbetaalt. De bijdrage wordt op basis van het brutoloon berekend en de bijdrage aan de pensioensverzekering wordt van het nettoloon afgetrokken. De werkgever kan de bijdrage óf op het internet betalen óf een rekening aanvragen onder +358-10-5533032.
   De pensioenpremie bedraagt 1.5 % van het loon. De pensioen wordt vanuit Finland in alle landen van de wereld uitbetaalt. Etera neemt contact met de buitenlandse verzekeringsmaatschappijën op en betaalt het geld aan ze.
 • Reiskosten

  De reiskosten moeten door de Au pair zelf worden gedragen maar soms financieren de gast gezinnen vrijwillig een deel van deze kosten. Gewoon betaalt het gast gezin voor een maandkaartje voor het openbaar vervoer.

 • Rijbewijs

  Indien het rijbewijs van het au pair in een EU- of EVA-land is afgegeven, kan hij/zij tijdens zijn/haar verblijf in Finland rijden. Hetzelfde geldt als zij over een tijdelijk rijbewijs uit een van de Scandinavische landen beschikken.

  Indien de vaste verblijfplaats van het au pair zich bevindt in een land dat de Verkeersovereenkomsten van Genève of Wenen heeft ondertekend en het au pair beschikt over een nationaal of internationaal rijbewijs of een officiële Finse of Zweedse vertaling van het nationale rijbewijs, mag het in Finland rijden.

  In geval van schade raden wij u aan om vóór het sluiten van het contract het onderwerp van het rijbewijs te bespreken en contractueel aan te geven wie verantwoordelijk is voor de kosten in geval van schade.

We are continually researching and updating our host country information, but cannot guarantee that all material provided is complete and correct. If you notice gaps or inaccuracies, we would like to hear from you.