Zakgeld, werkuren en contract voor au pairs in Zwitserland

Wat is het zakgeld voor au pairs in Zwitserland? Wat zijn de werktijden en hoeveel vakantie hebben au pairs? De belangrijkste informatie over zakgeld, werktijden, vakantiedagen, contracten en andere interessante onderwerpen voor au pairs in Zwitserland.

Belangrijke informatie: de Nederlandse versie van deze pagina kan verouderd zijn. We raden u aan de Engelse of Duitse pagina te raadplegen om bijgewerkte informatie te vinden.

Jonge vrouw met portefeuille

Contract

Het au pair moet het au pair contract samen met zijn gastgezin ondertekenen voordat hij naar Zwitserland vertrekt. Dit contract bevat de rechten en plichten van het au pair en het gastgezin en de exacte voorwaarden van het verblijf, zoals de duur van het verblijf, werktijden, vakantie, informatie over accommodatie en taalcursus, zakgeld, enz.

De arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de respectievelijke kantonnale normale arbeidsovereenkomst (NAV) voor huishoudelijk personeel, die specifieke regels voor werk en vrije tijd voorschrijft.

Het contract moet in drievoud worden ingevuld en ondertekend. Eén exemplaar wordt door het gastgezin bewaard, één exemplaar wordt naar het au pair gestuurd en het derde exemplaar wordt naar de bevoegde arbeidsmarktautoriteit gestuurd.

 

Beëindiging van het au pair contract

Het au pair contract is geldig voor de gehele duur van het verblijf. Het is echter mogelijk om het contract voortijdig op te zeggen, bijvoorbeeld als het au pair en het gastgezin elkaar niet meer begrijpen. Volgens de Zwitserse regelgeving voorziet het contract meestal in een proefperiode van één maand. Gedurende deze periode kan het contract worden opgezegd met een opzegtermijn van 7 dagen. Na afloop van de proeftijd is beëindiging van de arbeidsverhouding alleen schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand tot het einde van de maand mogelijk.

In geval van ernstige overtredingen kan het contract met onmiddellijke ingang, d.w.z. zonder opzegtermijn, worden opgezegd. In dit geval moet de opzegging schriftelijk en met redenen omkleed zijn. Indien het gastgezin de overeenkomst zonder goede reden en zonder inachtneming van de opzegtermijn beëindigt, heeft het au pair recht op contant geld en loon in natura voor de gehele looptijd van de overeenkomst of tot het verstrijken van de opzegtermijn. In dergelijke gevallen heeft het au pair ook het recht om schadevergoeding te vorderen voor eventuele schade veroorzaakt door de ongerechtvaardigde beëindiging van de overeenkomst.

 

Duur van het verblijf

Een au pair verblijf in Zwitserland duurt meestal tot een jaar. Au pairs uit EU/EVA-landen hebben de mogelijkheid om hun verblijf in gerechtvaardigde gevallen te verlengen tot een totale duur van 24 maanden. Au pairs uit derde landen daarentegen hebben niet de mogelijkheid om hun verblijf te verlengen.

 

Werkzaamheden

Au pairs zorgen voor de kinderen van het gastgezin en helpen bij het dagelijkse huishouden. In ruil daarvoor krijgen ze gratis kost en inwoning. De taken moeten vooraf met het gastgezin worden besproken. De exacte activiteiten worden dan vastgelegd in het au pair contract. Het au pair wordt gedurende minstens de helft van zijn werktijd door één ouder verzorgd. Tot de taken van een au pair behoren alleen lichthuiswerk en de zorg voor de kinderen. Veeleisende activiteiten zijn uitdrukkelijk niet toegestaan, zoals bijvoorbeeld het feitelijke onderwijs van de kinderen of vreemde talen en privélessen voor kinderen.

 

Zakgeld

In Zwitserland ontvangen au pairs een salaris bestaande uit zakgeld en lonen in natura. Zij ontvangen hun loon in natura in de vorm van kost en inwoning. Dit komt overeen met een vast percentage van 990 CHF. Het zakgeld is afhankelijk van kanton en leeftijd. Het moet voldoen aan de kantonnale en associatierichtlijnen en bedraagt meestal tussen de CHF 500 en CHF 800 netto per maand.
In geval van arbeidsongeschiktheid bestaat er niettemin recht op doorbetaling van het loon. De lonen worden ook betaald tijdens vakanties en feestdagen. De roerende voorheffing moet nog steeds als loon op het zakgeld worden ingehouden. Het gastgezin moet een boekhoudkundig formulier indienen bij het kantonnale belastingkantoor.

 

Kost en inwoning

Een au pair krijgt gratis kost en inwoning voor hulp bij kinderopvang en huishoudelijke taken. Ze krijgen ook een eigen kamer.

 

Werktijden

In Zwitserland werken au pairs slechts een halve dag en werken ze niet meer dan 30 uur per week. In de regel betreft dit de dagen van maandag tot en met zaterdag. Gedurende minstens de helft van zijn werktijd wordt het au pair door één ouder verzorgd. De werktijd moet het au pair in staat stellen deel te nemen aan een taalcursus.

 

Vrije tijd en verlof

Een au pair heeft recht op ten minste één hele vrije dag per week. Afhankelijk van het kanton kan er nog meer regelgeving zijn.

Het aantal vakantiedagen is afhankelijk van de leeftijd. Au pairs tot de leeftijd van 20 jaar profiteren van 5 weken betaalde vakantie per jaar. Au pairs ouder dan 20 jaar hebben recht op 4 weken vakantie per jaar. Afhankelijk van het kanton kunnen er verdere of andere voorschriften zijn.

In Zwitserland is er geen officiële regeling voor feestdagen voor au pairs. Wij raden u aan dat au pairs vakantie hebben. Au pairs mogen alleen in uitzonderlijke gevallen op feestdagen werken. Het gastgezin dient dit vooraf met het au pair te bespreken.

 

Taalcursus

Au pairs die in Zwitserland werken, moeten een taalcursus volgen in de taal die in de woonplaats wordt gesproken. Om precies te weten wie het cursusgeld zal betalen, neemt u contact op met de bevoegde kantonale arbeidsmarktautoriteit. De taalcursus moet minstens 120 uur duren voor een verblijf van één jaar (ongeveer 2-3 uur per week). Taalcursussen voor particulieren zijn alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan.

 

Au pair verzekering

Net als alle andere werknemers in Zwitserland zijn au pairs verplicht tot het betalen van bijdragen. In de regel worden de helft van de kosten van de sociale bijdragen gedragen door het au pair en de andere helft door het gastgezin. Om de bijdragen te kunnen betalen, moet het gastgezin een verzekeringsbewijs aanvragen bij de Kantonale Sociale Verzekeringsinstelling (SVA). De totale bijdrage van 12,5 procent, die onafhankelijk is van het totale bedrag van de zaktoeslag, bestaat uit een ouderdoms- en nabestaandenverzekering (AHV), een arbeidsongeschiktheidsverzekering (IV), een vergoeding voor inkomensverlies (EO) en een werkloosheidsverzekering (ALV). Zij moeten worden betaald voor zowel het contante loon als het loon in natura.

Daarnaast profiteert de au pair tijdens zijn/haar verblijf in Zwitserland van een ziektekostenverzekering, ongevallenverzekering (UVG) en pensioenverzekering (BVG). Afhankelijk van het fonds en de gekozen dekking verschillen de maandelijkse bijdragen, waarvan ten minste de helft door het gastgezin wordt betaald. Een uitzondering hierop is de arbeidsongevallenverzekering (BU), die uitsluitend door het gastgezin wordt betaald.

 

Reiskosten

In sommige kantons moeten de gastgezinnen de reiskosten van hun au pair betalen. Informatie hierover kan worden verkregen bij de bevoegde kantonnale arbeidsmarktautoriteit.

 

Rijbewijs

Informeert u zich hieromtrent voordat u naar Zwitserland vertrekt: Verwacht het gastgezin dat de au pair met hun gezinsauto rijdt? Zo ja, dan moet ervoor worden gezorgd dat het rijbewijs van het au pair in Zwitserland geldig is. Daarnaast moeten de volgende vragen vooraf met het gastgezin worden opgehelderd: Wat gebeurt er bij een ongeval? Wie is aansprakelijk voor schade aan eigendommen en hoeveel kost dat? Het is vaak mogelijk om de autoverzekering van het gastgezin uit te breiden naar het au pair.

 

Nuttige links:

We are continually researching and updating our host country information, but cannot guarantee that all material provided is complete and correct. If you notice gaps or inaccuracies, we would like to hear from you.