Au pair verblijf in Finland

ALGEMENE VOORWAARDEN

Betreffende de regels voor een au pair verblijf in Finland hebben we tegenstrijdige informatie gevonden. Wij bevelen de gast gezinnen aan zich bij de Finse autoriteiten te informeren. De au pairs kunnen bij de Finse ambassade of bij het Fins consulaat terecht voor meer informatie.Geaccepteerde landen: Finland accepteert au pairs vanuit alle landen.

Leeftijdsbeperking: De au pair moet tussen de 17 en 30 jaar zijn.

Duur van verblijf: maximaal 12 maanden

Doel van verblijf: Au pairs zijn jonge mensen die naar Finland komen om de Finse of Zweedse taal te leren spreken en om kennis met de Finse of Zweedse cultuur te maken terwijl ze bij een gast gezin in huis wonen, op de kinderen passen en licht huishoudelijk werk doen.

Persoonsnummer: Au pairs die langer dan zes maanden in Finland willen verblijven hebben een Fins persoonsnummer nodig, het zogenaamd henkilötunnus of sosiaaliturvatunnus, personbeteckning, Personal Identity Number. Dit nummer moeten ze aanvragen bij het lokaal registratiebureau Maistraatti (Magistraterna, Local Register Office). Iedereen heeft dit nummer nodig om b.v. een afspraak bij de huisarts te maken of om b.v. iets bij de bank of bij de belastingdienst te regelen. Het persoonsnummer bestaat uit de geboortedatum en uit een  identificatienummer van vier cijfers.

Condities en voorwaarden

Au Pair
 • De au pair mag niet familie van het gast gezin zijn.
 • De au pair mag geen eigen kinderen mee naar Finland nemen.
 • De au pair moet een grote belangstelling voor de Finse of Zweedse taal en cultuur hebben

Talenkennis: De au pair moet óf een basiskennis van de Finse taal óf van de Zweedse taal hebben en een bewijs ervan tonen óf Scandinavische Taal en Cultuur met hoofdonderwerp Fins studeren en een bewijs ervan tonen.

Gast gezin
 • De au pair mag niet familie van het gast gezin zijn.
 • Er zijn geen restricties betreffende de aantal van de kinderen in het gezin en de nationaliteit van de gezinsleden.
 • Ook alleenstaand ouders mogen een au pair in dienst nemen.

Au pair overeenkomst: Er is geen standaard overeenkomst voor au pairs maar we bevelen u aan een en au pair contract op te stellen en de condities van het verblijf schriftelijk vast te leggen. Als de au pair van een land van buiten de Europese Unie komt is het gast gezin verplicht een au pair overeenkomst te ondertekenen omdat au pairs van buiten de EU zo'n overeenkomst bij hun aanvraag voor een verblijfsvergunning moeten indienen.
Programma's zoals Demi Pair of Au Pair Plus bestaan er niet in Finland.

Werktijden: De au pair werkt maximaal 30 uur per week. Ze mag niet meer dan 5 uur per dag werken. De au pair wordt als gezinslid beschouwd en heeft dezelfde rechten en plichten als de overige gezinsleden. De werktijden (dus de tijden wanneer de au pair met oppas en licht huishoudelijk werk bezig is) mogen de werktijden van de overige gezinsleden niet overschrijden.

Arbeidsomstandigheden: De au pair helpt met het gewoon dagelijks werk van het gast gezin. Meestal betekend dat kinderoppas en licht huishoudelijk werk. Het gast gezin en de au pair leggen samen vast wat de taken van de au pair zijn.

Zakgeld: De au pair moet een maandelijks zakgeld van minstens 252 euro netto krijgen. Ze heeft ook recht op gratis kost en inwoning bij het gast gezin thuis. Het gast gezin moet zeker stellen dat de au pair na aftrekking van belasting nog steeds 252 € netto ter beschikking heeft. Het gast gezin moet zich bij de Finse belastingdienst VERO informeren welk bruto bedrag ze moeten betalen opdat de au pair nog steeds 252 € zakgeld krijgt.

Opzegtermijn: De au pair en het gast gezin moeten samen een opzegtermijn vast leggen. Meestal bedraagt de opzegtermijn 2 weken.

Vrije tijd: De au pair heeft minstens een volledige dag per week vrij. Een keer per maand moet de vrije dag op een zondag vallen. De au pair en het gast gezin moeten er overeenkomen of ze nog babysitten nodig hebben of niet.

Vakantie: Volgens de Finse arbeidswetgeving heeft de au pair gewoon recht op 2 dagen vakantie per maand.

Kost en inwoning: De au pair heeft recht op gratis kost en inwoning. De au pair zal een eigen kamer ter beschikking hebben. De accommodatie van de au pair zal op de accommodatie van de andere gezinsleden lijken.

Taalcursus: De au pair moet tijdens haar verblijf een cursus van de Finse of Zweedse taal volgen om een verblijfsvergunning aan te kunnen vragen. Het gast gezin moet hem of haar de mogelijkheid bieden zo'n cursus te volgen. Het gast gezin kan de kosten voor de taalcursus vrijwillig dragen.

Reiskosten: De reiskosten moeten door de Au pair zelf worden gedragen maar soms financieren de gast gezinnen vrijwillig een deel van deze kosten. Gewoon betaalt het gast gezin voor een maandkaartje voor het openbaar vervoer.

Verblijfsvergunning

 • Onderdanen van de EU en EVA

Noch burgers van de Europese Unie noch burgers uit derde landen hebben een verblijfsvergunning  (työntekijän oleskelulupa of residence permit for employed persons) nodig.
Indien au pairs vanuit de lidstaten van de EU en EVA langer dan 3 maanden in Finland willen verblijven moeten ze zich bij de Finse politie inschrijven. De inschrijving kost € 40. Bij de registratie zal de au pair het au pair contract moeten tonen.

 • Ingezetenen van Denemarken, IJsland, Noorwegen en Zweden

moeten zich niet bij de vreemdelingenpolitie inschrijven maar bij het lokaal registratiebureau Maistraatti (Magistraterna, Local Register Office) en er gebruik maken van het formulier Inter-Nordic Migration Form. Ingezetenen van andere landen die hun wettelijke woonplaats in Denemarken, IJsland, Noorwegen of in Zweden hebben moeten zich ook bij het lokaal registratiebureau Maistraatti inschrijven.

 • Onderdanen van derde landen (van buiten de EU en EVA)

Au pairs uit derde landen hebben geen visum nodig maar ze hebben één verblijfsvergunning nodig. Wanneer de au pair de verblijfsvergunning aanvraagt moet hij/zij een bewijs ervan tonen dat ze genoeg geld heeft om zich tijdens zijn/haar verblijf in Finland te kunnen onderhouden. De au pair moet een voorlopige verblijfsvergunning bij het Fins consulaat of bij de Finse ambassade in haar land aanvragen voordat ze Finland binnen reist. De au pair moet de leges voor de aanvraag betalen. Ook als de verblijfsvergunning niet toe erkend word is het niet mogelijk de leges te restitueren. De verblijfsvergunning wordt door de Finse vreemdelingendienst (Ulkomaalaisvirasto) verleend en kost 175 €. Omdat de vreemdelingendienst het au pair verblijf als een culturele uitwisseling beschouwd moet u in de aanvraag voor de verblijfsvergunning erg duidelijk maken dat de au pair niet alleen maar als kindermeisje in uw gezin werkt maar dat ze vooral bij u woont om kennis te maken met de Finse of Zweedse taal en cultuur. Daarom moet u ook aangeven dat u de au pair de mogelijkheid biedt een taalcursus te volgen en waar en wanneer dit cursus plaats vindt.
De au pair moet bewijzen dat ze een belangstelling voor Finland zoals ook voor de Finse of Zweedse taal en cultuur heeft. In een ideaal geval heeft de au pair al een basiskennis van de Finse of Zweedse taal. Haar hobby's, studie of andere kennis van de Finse cultuur worden bij de aanvraag in aanmerking genomen.

Bij de aanvraag van de verblijfsvergunning moet de au pair deze documenten indienen:

 • een verklaring door het gast gezin waarin ze zich ertoe verplichten een ziektekostenverzekering en ongevallenverzekering ten gunste van de au pair af te sluiten.

VERZEKERINGEN

Ziektekostenverzekering

 • Au Pairs uit lidstaten van de EU en EVA
  Au Pairs uit één van de lidstaten van de EU en EVA zullen zich in hun land van herkomst moeten informeren hoe lang hun ziektekostenverzekering dekking in het buitenland heeft. Zoals nodig zullen ze een particulier ziektekostenverzekering moeten afsluiten.
 • Au Pairs van buiten de EU en EVA
  Au Pairs die afkomstig zijn van landen van buiten de EU en de EVA zullen zelf voor hun ziektekostenverzekering moeten zorgen. Het gast gezin moet ervoor zorgen dat de au pair in bezit is van een geldige ziektekostenverzekering. De kosten van de verzekering vallen ten laste van het gast gezin.

W.A. verzekering
De W.A. verzekering van het gast gezin geldt ook voor de au pair indien de au pair als iemand beschouwd wordt die permanent in het huishoud van het gast gezin woonachtig is. Gewoon woont de au pair bij het gast gezin in huis en voldoet dus aan deze voorwaarde. Om zeker te gaan dat alles in orde is zal het gast gezin advies bij een verzekeringsmaatschappij vragen.

Ongevallenverzekering, levensverzekering en werkloosheidsverzekering
Het gast gezin is verplicht om een ongevallenverzekering (tapaturmavakuutus) ten gunste van de au pair af te sluiten. Dat kan bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze gebeuren. Dit soort verzekering kost ongeveer 60 Euro per jaar maar de prijzen verschillen van maatschappij tot maatschappij. Daarbuiten moet het gast gezin ook een levensverzekering (ryhmähenkivakuutus) en een werkloosheidsverzekering (työttömyysvakuutus) ten gunste van de au pair afsluiten. Meestal worden deze verzekeringen samen aangeboden en dat is dan goedkoper. Het gast gezin mag een verzekeringsmaatschappij kiezen.

Werkgeversbijdrage

 • aan de ziektekostenverzekering
  De werkgeversbijdrage aan de ziektekostenverzekering en aan de sociale verzekering (sotu- ja sava-maksut, Social Security Payments, Health Insurance Premium) die de werkgever gewoon voor het personeel op maandloon betaalt geldt niet voor au pairs. Wanneer de au pair minder dan 940 € per maand verdient of minder dan 18 uur per week werkt hoeft de werkgever geen bijdrage te betalen.
 • aan de pensioenverzekering
  Het gast gezin moet een bijdrage tot de pensioenverzekering ten gunste van de au pair betalen als de au pair 18 jaar of ouder is. Au pairs vallen onder de .TaEL-wet, d.w.z. de wet betreffende de pension voor uitvoerende acteurs en bijzondere groepen. Volgens de .TaEL-wet bedraagt de bijdrage tot de pensioenverzekering 20,3 %. Tot en met 2006 werd dit soort verzekering alleen maar door de Finse verzekeringsmaatschappij Etera aangeboden. In 2007 is de Finse pensioenwet gewijzigd worden. Sinds 2007 mag dit soort verzekering ook bij andere verzekeringsmaatschappijën dan Etera worden afgesloten.
  De werkgever betaalt de bijdrage en stuurt de informatie erover elke maand naar Etera. De werkgever mag 4,3 % van de bijdrage tot de pensioenverzekering van het loon van de au pair aftrekken. Dat moet gebeuren voordat de werkgever de loon aan de au pair uitbetaalt. De bijdrage wordt op basis van het brutoloon berekend en de bijdrage aan de pensioensverzekering wordt van het nettoloon afgetrokken. De werkgever kan de bijdrage óf op het internet betalen óf een rekening aanvragen onder +358-10-5533032.
  De pensioenpremie bedraagt 1.5 % van het loon. De pensioen wordt vanuit Finland in alle landen van de wereld uitbetaalt. Etera neemt contact met de buitenlandse verzekeringsmaatschappijën op en betaalt het geld aan ze.

Voor meer informatie kunt u óf bij Etera terecht óf bij de Centrale Pensioenvoorziening Eläketurvakeskus (Pensionsskyddscentralen). In ieder geval is het raadzaam dat de gast gezinnen advies vragen bij Etera om te weten te komen wat in hun geval van toepassing is.

BELASTING

De Au pair moet in Finland steeds belasting betalen. Daarvoor heeft de au pair steeds een loonkaart nodig. De au pair moet in Finland ook een aangiftebiljet invullen. De au pair vraagt de loonkaart bij de Finse belastingdienst VERO aan. Daarvoor moet ze het au pair contract tonen. Voor iedereen geldt een individueel belastingtarief. In een normaal geval ligt dit tarief voor au pairs bij circa 7 per cent. Het tarief staat op de loonkaart vermeld. Voor au pairs is het erg raadzaam een loonkaart aan te vragen. Indien ze dat niet doen moeten ze 60% belasting betalen. Het gast gezin moet de belastingdienst ervan op de hoogte stellen dat ze een au pair in dienst hebben.

De inkomsten van de Au Pair omvatten naast het zakgeld ook de prestaties door het gast gezin zoals b.v. vrije kost en inwoning. Daarvoor moet de zogenaamd voordeel in natura worden aangeslagen. De au pair moet er dus belasting betalen. Indien de au pair een eigen kamer ter beschikking heeft worden er 371 Euro per maand aangeslagen. Als ze een gedeelde kamer heeft worden er 357 Euro per maand aangeslagen.

Het gast gezin trekt de belasting van het loon van de au pair af en maakt deze aan de belastingdienst over. Er staan verschillende loonkaarten ter beschikking. Om die reden zullen Au Pairs en gast gezinnen zich steeds bij de locale belastingdienst (verotoimisto) moeten informeren welke kaart in hun geval van toepassing is. Als de au pair meteen de juiste loonkaart kiest kan ze veel geld sparen. In elk geval moet de au pair zijn of haar Finse persoonsnummer (Personal Identity Number, henkilötunnus) tonen.

Belastingverlaging – mogelijkheden voor Au Pairs
Als de au pair in zijn/haar land van herkomst een opleiding of studie volgt die een betrekking met Finland heeft heeft ze misschien recht op een belastingfaciliteit wanneer het au pair werk een onderdeel van de studie vormt.

Belastingverlaging – mogelijkheden voor Gastgezinnen
Finse gastgezinnen hebben recht op een belastingfaciliteit (kotitalousvähennys) of op vergoeding van de kosten (kotihoidontuki) door de Sociale verzekeringsinstelling KELA maar in elk geval worden individuele beslissingen genomen. Om die reden is het raadzaam dat Finse gast gezinnen zich steeds zowel bij de locale afdeling van KELA als ook van VERO informeren wat in hun geval van toepassing is.

Vakantie Werk Visum

Finland heeft een bilaterale overeenkomst voor vakantie werkers (Working Holiday Maker Agreeement, työloma) met Australië en Nieuw Zeeland. Een vakantie werk visum (työlomalupa) is een soort verblijfsvergunning waarmee men een beperkte tijd in Finland mag werken.

Voor vakantie werkers uit Australië en Nieuw Zeeland

Leeftijdsbeperking: 18 - 30 jaar (op het moment wanneer het visum aangevraagd wordt)

Duur van verblijf: Vakantie werkers mogen maximaal 12 maanden in Australië verblijven. Een vakantie werk visum wordt slechts één keer verleend. Een verlenging is niet mogelijk.

Deelname: Iedereen mag slechts één keer een vakantie werk visum aanvragen.

Algemene Voorwaarden

Het hoofdmotief voor hun verblijf moet vakantie zijn. De deelnemers moeten over een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart beschikken.

Arbeidsomstandigheden: Vakantie werkers mogen tijdens hun verblijf van één jaar maximaal 9 maanden werkzaam zijn. Ze mogen niet langer dan 3 maanden bij hetzelfde gast gezin werkzaam zijn. Vakantie werkers mogen geen vaste aanstelling hebben.

Documenten: Wie een vakantie werk visum aanvraagt heeft deze documenten nodig:

 • een geldig paspoort
 • twee pasfoto's
 • een vliegticket vooor de terugreis of genoeg geld om dit ticket te kopen
  het formulier uvi 101 (application for residence permit, oleskelulupahakemus), ingevuld en ondertekend

Vliegticket voor de terugreis: Wie een vakantie werk visum wil aanvragen heeft een vliegticket voor de terugreis nodig of genoeg geld om dit ticket te kopen.

Vakantie werkers mogen geen financieel afhankelijke kinderen hebben

Algemene voorwaarden voor burgers van Australië 

 • Deelnemers moeten de nationaliteit van Australië hebben.
 • De deelnemers moeten gezond zijn en een bewijs van goed gedrag beschikken.
 • Vakantie werkers mogen nog financieel afhankelijke kinderen nog een financieel afhankelijk huwelijkspartner mee nemen.

De deelnemers aan het vakantie werk programma moeten genoeg geld d.w.z. ongeveer AUD 3000 (ongeveer € 1500)  hebben om zich zelf te kunnen onderhouden tijdens de eerste tijd van hun verblijf in Finland.

Algemene voorwaarden voor burger van Nieuw Zeeland

 • De kandidaten moeten ingezetene van Nieuw Zeeland zijn en op het moment waar ze de visums aanvraag indienen in Nieuw Zeeland wonen.
 • Vakantie werkers mogen nog financieel afhankelijke kinderen mee nemen.
 • De deelnemers aan het vakantie werk programma moeten genoeg geld d.w.z. ongeveer NZD 3000  (ongeveer € 1500) hebben om zich zelf te kunnen onderhouden tijdens de eerste tijd van hun verblijf in Finland.

Ziektekostenverzekering: De deelnemers aan het vakantie werk programma moeten een verzekering gesloten hebben die geldig is voor de totale duur van hun verblijf.

Formulieren

Aanvraag verblijfsvergunning  (uvi 101) (oleskelulupahakemus / ansökan om uppehållstillstånd)
(finnisch/schwedisch/englisch)

Het AuPairWorld Team spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens in de rubriek Info gastlanden. Wij kunnen echter geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid en volledigheid van deze informatie. Mocht je informatie tegenkomen die naar jouw mening onjuist of gedateerd is, dan zouden wij het zeer op prijs stellen als je dit aan ons doorgeeft.

Log je in op AuPairWorld

×

Security question

If you forget your password, you must answer a security question correctly. Only then will it be possible to reset your password and regain access to your profile. Please select a question now and enter an answer for it.