Beëindiging van het gebruik/herroeping

Elke Gebruiker kan zijn profiel te allen tijde deactiveren en het daarmee aan inzage door alle andere Gebruikers onttrekken. Indien gedeactiveerde of ook actieve profielen verschillende weken niet gebruikt worden en wanneer een eventueel afgesloten Premium Lidmaatschap verschillende weken verstreken is, worden deze automatisch en onherroepelijk gewist. Dit geldt ook voor de in deze profielen eventueel aanwezige gesprekken in het berichtensysteem.

Bovendien verleent AuPairWorld elke consument wiens gebruikelijke verblijfplaats of vestigingsplaats zich binnen de Europese Unie bevindt of wiens verblijfplaats op het tijdstip waarop het Premium Lidmaatschap werd afgesloten binnen de Europese Unie was, het volgende herroepingsrecht:

Herroeping

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van reden te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt afgesloten. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons:

AuPairWorld GmbH 
Wolfsschlucht 27
D-34117 Kassel
Fax: +49 (0)561 – 31 0561 39
E-mail: cancellation@aupairworld.com

met een eenduidige verklaring (bv. een per post verstuurde brief, fax of e-mail) informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Voor de inachtneming van de herroepingstermijn volstaat het de kennisgeving over het uitoefenen van het herroepingrecht voor afloop van de herroepingstermijn te verzenden.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, waaronder de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten doordat u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden, gunstigere standaardleveringswijze), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij uw beslissing over de herroeping hebben ontvangen, betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, behalve indien met u uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen; wij rekenen u voor deze terugbetaling in geen geval een vergoeding aan. Hebt u gevraagd dat de dienstverlening tijdens de herroepingstermijn moet beginnen, dan bent u ons een bedrag verschuldigd, dat gelijk is aan het aandeel van de reeds geleverde diensten op het tijdstip dat u ons in kennis stelt dat u uw herroepingsrecht uitoefent voor deze overeenkomst, tot de totale omvang van de in de overeenkomst beschreven diensten. 

Einde van de informatie inzake het herroepingsrecht

Indien de Gebruiker zijn Premium Lidmaatschap herroept, nadat hij hier gebruik van gemaakt heeft, is hij verplicht het gebruiksvoordeel voor zijn ontvangen diensten jegens AuPairWorld te compenseren. Het gebruiksvoordeel wordt voor elk geval van gebruik pro rata temporis geraamd. De compensatie vindt plaats doordat AuPairWorld het bedrag inhoudt. Er is met name sprake van gebruik van het Premium Lidmaatschap, wanneer de Gebruiker van een of meerdere in alinea 5.2 van deze algemene voorwaarden genoemde gebruiksmogelijkheden gebruik heeft gemaakt.